ქართული დამწერლობა


mecnierebis kvlevebis Sedegad qarTuli damwerlobis SemoRebis TariRad navaraudebia qristes Sobamde 284 weli. erT-erTi Teoria qarTuli anbanis warmoSobis Sesaxeb aseTia: qristes Sobamde mesame saukuneSi saqarTvelos pirvelma mefem farnavazma, Zvel berZnul anbanur sistemebze dayrdnobiT srulyo qarTuli damwerloba.

saukuneebis ganmavlobaSi nel-nela viTardeboda da ixveweboda qarTuli damwerloba da ganviTarebis 3 safexuri ganvlo:

  • ასომთავრული, ანუ მრგვლოვანი
  • ნუსხური
  • მხედრული

asomTavruli damwerloba uZvelesi nimuSi me-5 saukunis 30-40-iani wlebidan Semogvenaxa. nusxuri damwerloba me-9 saukunidan gvxvdeba, xolo mxedruli damwerloba me-10 me-11 saukunebidan iRebs saTaves.

 

asomTavrul da nusxur damwerlobebs iyenebdnen saeklesio teqstebSi, freskebze, xatebze da kedlebze warwerebis gasakeTeblad, amitom asomTavrul da nusxur damwerlobebs meorenairad xucur damwerlobebsac uwodeben. samwuxarod asomTavruli da nusxuri damwerloba amJamad miviwyebulia da maTi gamoyeneba qarTvelTa umetes nawils ar SeuZlia.

qarTuli qristianuli religiis gaZlierebam, dasabami misca qarTuli enisa da damwerlobis aRorZinebas. saukuneebis manZilze iqmneboda da iqmneba qarTuli anbanis uZvelesi da ulamazesi aso-niSnebiT gamoyvanili musikaluri, mecnieruli, sasuliero Tu saero da sxva nawarmoebebi.

Zv.qarTul anbanSi iyo 38 aso, magram enis ganviTarebam zogierTi asos uaryofa moiTxova da amJamad qarTul anbanSi gvaqvs 33 aso. me-19 saukunis me-2 naxevridan ilia WavWavaZis reformis wyalobiT, ukve aRar ixmareboda moZvelebuli da zedmetad rTuli asoebi. am reformam kidev ufro daxvewa da srulyo qarTuli damwerloba.

damwerloba, romelsac amJamad viyenebT qarTvelebi es aris mxedruli anbani. qarTul anbans gaaCnia iseTi Tviseba, rogoricaa TiToeuli asoniSnis gamoTqmisa da daweris eqvivalentoba, anu qarTuli anbani iseve ikiTxeba, rogorc iwereba.

aucileblad unda SevinarCunoT qarTvelebma Cveni Zvel qarTuli damwerlobis istoria da kultura misi SeswavliT, elementarulad rom SegveZlos eklesiebSi da monastrebSi wavikiTxoT freskebis uZvelesi Tu axali warwerebi, radgan yvelaferi asomTavruli anbaniT aris Sesrulebuli.


Advertisements

About სარკმელი


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: